fbpx
alleen zon zonder achtergrond

De kleine lettertjes

Kitesurfles Zandvoort leren kitesurfen kitesurfles Moana kiteschool

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden MOANA

Definities

Moana: Moana Kiteschool en alle werkzame personen van Moana Kiteschool

Cursist: de afnemer en/of deelnemer van een dienst of product van Moana

Activiteit: een kitesurfles en/of een andere georganiseerde dienst of product door of van Moana 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de cursist om binnen de bedenktijd af te zien van  een aankoop 

Bedenktijd: de tijd waarbinnen de cursist gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht

Wijzigen: de activiteit verplaatsen naar een ander moment en/of wijzigingen aanbrengen in de samenstelling van het aantal deelnemers en/of vorm van een activiteit. 

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die wordt gesloten tussen Moana en een wederpartij. Deze voorwaarden zijn van toepassing tenzij er op voorhand wordt afgesproken van de voorwaarden af te wijken. 

 2. Op iedere overeenkomst tussen Moana en een wederpartij is het Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 2 Offertes 

 1. Uitgegeven offertes door Moana kunnen prijsopgaven en programma-voorstellen of tijdsindelingen bevatten. 

 2. Aangegeven prijzen zijn inclusief BTW. 

 3. Offertes van Moana zijn 2 weken geldig, tenzij anders aangegeven. 

 

Artikel 3 Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten door Moana en de wederpartij kunnen schriftelijk of mondeling worden afgesloten. 

 2. Degene die een activiteit boekt voor andere personen is hoofdelijk aansprakelijk voor die personen. 

 3. Schriftelijke overeenkomsten kunnen worden afgesloten per email, whatsapp, sms, of via het online boekingssysteem. 

 4. Een overeenkomst inhoudende een geboekte kitesurfles is pas definitief bij een schriftelijke bevestiging door Moana.

 

Artikel 4 Betaling

 1. Het deelnemen aan activiteiten van Moana is enkel mogelijk wanneer er op voorhand voor de activiteit betaald is.

 2. Indien Moana op de dag van aanvang van de activiteit niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is Moana gerechtigd de cursist(en) de deelname aan de activiteit te ontzeggen.

 3. Kitesurflessen kunnen via het boekingssysteem online betaald worden. Op afspraak kan er ook ter plaatse betaald worden. 

 4. Bij voortijdig vertrek door de cursist is de cursist de volledige prijs voor de overeengekomen activiteit verschuldigd aan Moana.

 5. Producten van Moana waarvoor een offerte en/of factuur is uitgegeven dienen voorafgaand aan de levering betaald te worden binnen de in de offerte en/of factuur te bepalen termijn.

 6. Reserveringen voor bedrijfsuitjes, kinderfeestjes of vergelijkbare groepsactiviteiten zijn definitief na schriftelijke bevestiging van Moana en een aanbetaling van 20% door de wederpartij. 

 

Artikel 5 Inachtneming van de risico’s 

 1. Elke cursist die een overeenkomst tot een activiteit met Moana is aangegaan, is zich bewust van en accepteert de risico’s en gevaren die de activiteit met zich meebrengt.

 2. Door het aangaan van een overeenkomst met Moana gaat een cursist akkoord met de moeilijkheidsgraad en zwaarte van de activiteit waaraan wordt deelgenomen. 

 3. Alle lichamelijke beperkingen of gezondheidsrisico’s van een cursist dienen voorafgaand aan de activiteit kenbaar te worden gemaakt aan Moana. 

 4. Alcoholgebruik voorafgaand en tijdens de activiteit is verboden.

 

Artikel 6 Begeleiding

 1. Iedere cursist die een activiteit met Moana is overeengekomen, is verplicht gedurende de hele activiteit de aanwijzingen van de leiding op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.

 2. Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een cursist fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de cursist van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende cursist.

 3. Kitesurf instructeurs die werkzaam zijn voor Moana zijn opgeleid volgens de regels van IKO, VWDS of de vergelijkbare interne opleiding van Moana. 

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid van Moana

 1. Deelname aan activiteiten geschiedt voor risico van de deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld is Moana niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.

 2. Moana is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
  a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de cursist, zoals het (niet) hebben van een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;

b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een cursist in een verkeerde categorie en/of indien de cursist zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.

c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Moana en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Moana kunnen worden toegerekend.
d. diefstal en/of schade aan spullen van cursisten veroorzaakt door derden.

e. gevolgen van extreme weersomstandigheden of andere vormen van overmacht. 

 1. De cursist wordt geacht een passende ongevallen-, reis- en annuleringsverzekering te hebben. Moana is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering van de cursist. 

 2. In het onverhoopte geval er zich toch een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Moana leidt, is deze beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Moana gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. 

 

Artikel 8 Aansprakelijk van de cursist

 1. De cursist, deelnemer of afnemer van een dienst of product van Moana is aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf of door hem ‘toegelaten’ derden. Onder voornoemde schade wordt ook (maar niet alleen) verstaan, het verliezen van objecten in de zee die toebehoren aan Moana.

 2. Indien er tijdens een kitesurfles door het toedoen of (na)laten van een cursist van Moana schade wordt geleden aan kitesurfmateriaal van derden, zullen de kosten voor deze schade worden toegewezen aan Moana, tenzij er sprake is van grove opzet bij de cursist of het uitdrukkelijk of herhaaldelijk niet opvolgen van instructies van de instructeur.

   

Artikel 9 Herroepingsrecht

 1. De bedenktijd voor online en telefonisch afgesloten producten en diensten bedraagt 14 dagen. 

 2. De bedenktijd gaat in op de dag van het afsluiten van de overeenkomst. 

 3. Het staat de cursist vrij een activiteit binnen de bedenktijd te herroepen. De overeenkomst wordt dan ontbonden. Moana mag vragen naar de opgave van reden voor de herroeping maar het staat de cursist vrij om te weigeren opgave van reden te geven. 

 4. Herroeping dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Moana. 

 5. Bij herroeping wordt het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen overgemaakt op de rekening van de cursist. 

 6. Kosten voor terugzending zijn voor rekening van de cursist. 

 7. In het geval een cursist een kitesurfles binnen de bedenktijd van 14 dagen vastlegt, of heeft vastgelegd in het rooster van Moana, stemt de cursist in met de start van de dienst en verklaart de cursist dat hij afziet van de bedenktijd. Het gevolg van het inplannen van een kitesurfles binnen de bedenktijd is dat de kitesurfles niet meer herroepen kan worden. 

 

Artikel 10 Wijzigen van de activiteit

 1. Kitesurfen is een weersafhankelijke sport. Windkracht, windrichting, opgaand en afgaand tij, regen en onweer zijn allemaal van invloed op het kunnen door laten gaan van een activiteit. Moana doet er alles aan om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van de weersvoorspellingen.

 2. Het staat Moana vrij om op ieder moment een activiteit te wijzigen. 

 3. Moana heeft het recht een activiteit te wijzigen wanneer er voor een groepsactiviteit te weinig deelnemers zijn. In het geval de activiteit wordt gewijzigd door te weinig deelnemers, zal Moana de cursist een gereduceerd tarief aanbieden voor het volgen van de activiteit in een kleinere groep op dezelfde dag, dan wel de geboekte cursus verplaatsen naar een ander moment. 

 4. Wijzigingen van een activiteit worden zo snel mogelijk door Moana doorgegeven aan de cursist. 

 5. Het wijzigen van een activiteit door Moana leidt niet tot het retourneren van het aankoopbedrag.  

 6. Het gevolg van het wijzigen van een activiteit door Moana is dat deze op een ander moment zal worden ingehaald door de cursist. Om een gewijzigde activiteit opnieuw te kunnen inplannen, moet de activiteit geldig zijn. 

 7. Alleen bij uitzondering kan een activiteit die gewijzigd is door Moana en die zijn geldigheid heeft verloren, opnieuw worden ingepland. Of er sprake is van een dergelijke uitzondering staat ter beoordeling van Moana. 

 8. Voor een wijziging door de cursist aan de activiteit (zoals o.a. het verplaatsen van de activiteit) wordt €50,- in rekening gebracht wanneer deze wijziging binnen 48 uur voor aanvang van de activiteit aan Moana kenbaar wordt gemaakt.  

 

Artikel 11 Het gedeeltelijk niet-door kunnen laten gaan van een activiteit

 1. In het geval een activiteit gedeeltelijk niet door kan gaan omdat de weers- en windvoorspelling dit niet toelaat, kan het restant van de activiteit als tegoed worden uitgekeerd op het account van de cursist. 

 2. Dit tegoed kan de cursist gebruiken als korting op de volgende te boeken kitesurfles of een van de producten van Moana.

 3. Het tegoed kan niet in natura worden uitgekeerd aan de cursist. 


Stel dat Piet een kitesurfles heeft die 3 uur duurt, maar het laatste uur is de wind weggevallen. Piet krijgt 1 uur kitesurfles in de vorm van een voucher, terug op zijn account. Dit bedrag wordt in mindering gebracht zodra Piet een nieuwe kitesurfles boekt. Hij krijgt als het ware korting op de volgende kitesurfles. 

 

Artikel 12 Geldigheid van een kitesurfles

 1. Een kitesurfles is 365 dagen geldig vanaf het moment van boeken. Deze periode wordt redelijk geacht, rekening houdend met eventuele weersafhankelijke of rooster technische wijzigingen die kunnen plaatsvinden. 

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de cursist om de geldigheid van de kitesurfles in de gaten te houden. Deze kan o.a. worden teruggevonden in de bevestigingsmail. 

 3. Een kitesurfles die verlopen is zonder dat deze heeft plaatsgevonden, geeft geen recht op teruggave van het betaalde bedrag.

 4. Een verlopen kitesurfles kan verlengd worden wanneer er sprake is van een uitzondering. Onder een uitzondering kan (maar hoeft niet) worden verstaan: zwangerschap of langdurige fysieke of mentale ziekte van de cursist.

 5. Uitzonderingen moeten worden aangetoond met bewijs (bijvoorbeeld een brief van de dokter) en staan ter beoordeling van Moana.

 6. Een uitzondering is per definitie niet het niet kunnen volbrengen van de kitesurfles door wijzigingen van Moana. 

 


Artikel 13 Industrieel eigendomsrecht

 1. Het exclusieve eigendomsrecht van alle ontwerpen van MOANA Kiteschool op de website en daarbuiten zoals logo’s, illustraties en ontwerpen op kleding- en accesoires e.d. berust bij Moana Kiteschool. 

 2. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, logo’s en andere op de website en daarbuiten getoonde zaken zijn beschermd door auteursrecht of een industrieel eigendomsrecht. 

 3. Het maken van kopieën, het bijwerken, wijzigen, vertalen, bewerken, openbaar maken, verhuren en het op andere wijze exploiteren van het geheel of een deel van de website, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Moana Kiteschool is strikt verboden. 

 4. Iedere inbreuk op zowel het auteursrecht als het industriële en commerciële eigendomsrecht kan aanleiding geven tot het opstarten van een burgerlijke- en/of strafrechtelijke procedure.

 

Artikel 14 Overige bepalingen

 1. Moana houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

 2. Inbegrepen in de activiteiten van Moana is het gebruik van een kite, harnas, bar, leash, helm en (eventueel) radiocommunicatie. 

 3. Het gebruik van een wetsuit is mogelijk tegen een meerprijs van €5,- per kitesurfles. 

 4. Wegens hygiëne is het verplicht om badkleding te dragen onder de wetsuits tijdens activiteiten van Moana. 

 5. Waterschoenen zijn niet verplicht, maar wel aan te raden tijdens de activiteiten van Moana. Deze zijn eventueel ook te huur bij Moana. 

Kans maken op een gratis kitesurfles?

Vul je email adres in om op de hoogte te blijven van onze wind updates, win acties, downwinders en meer! 

* door inschrijving maak je dit seizoen automatisch kans op een gratis kitesurfles

×